کارگاه دکتر فلاح نژاد

کارگاه دکتر فلاح نژاد


کارگاه دکتر فلاح نژاد

کلمات و صداها در خاطرات یک عزا

اثر رولان بارت

 

پایان زندگی نویسنده در بسیاری از اوقات غم انگیز و ملال­آور است.  بارت از این قائده مستثنا نیست و آخرین سال­های زندگیش به واسطه مرگ مادرش در حزن و عزا است. او آنچنان اندوهگین است که همواره عکس مادرش را زیرنویس می­کند . و لیکن ناامید نیست، نویسنده در دفترچه خاطراتش عشقی را که نسبت به عزیزانش دارد بازگو می­کند. او با نوشتن خود و صحبت کردن از عزیزانی که دیگر وجود ندارند یاد و خاطره عاشقانه آنها را زنده کرده و ما نیز همانندش می­آموزیم که در راه آفرینش آثار رمانی و داستانی قدم برداریم .