اداره امور عمومی

 

نام و نام خانوادگی                                             سمت                                                       مدرک تحصیلی       شماره داخلی                                                        
علی رسولی رییس اداره امور عمومی لیسانس 9502
علی عچرش مسئول خدمات دیپلم 9503