معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعلی

 

 

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی        مرتبه           پست الکترونیکی               تلفن                           
محمود ولیدی دکترای زبان وادبیات انگلیسی   استادیار mvalidi@scu.ac.ir  9504

 

                                                  

                                                               مشاهده صفحه شخصی(rms)