معاون پژوهش و ارتباط با جامعه فعلی

 

 

 

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی        مرتبه           پست الکترونیکی               تلفن                           
قدرت قاسمی پور  دکترای زبان وادبیات فارسی   دانشیار gh.ghasemi@scu.ac.ir  9505

                                                           مشاهده صفحه شخصی(rms