معاون پژوهش و ارتباط با جامعه فعلی

 

 

 

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی        مرتبه           پست الکترونیکی               تلفن                           
سهراب قائدی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار S.ghaedi@scu.ac.ir 9505

                                                           مشاهده صفحه شخصی(rms