معاونین پژوهشی قبلی

 

نام ونام وخانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی ازتاریخ تا تاریخ
قدرت قاسمی پور دکترا دانشیار 1397 1399
شهرام جلیلیان دکترا استاد 1395 1397
دکتر محمدرضا صالحی مازندانی دکترا دانشیار 1393 1395
بهادر قیم دکترا دانشیار 1391 1393
محمد رضا صالحی مازندرانی دکترا دانشیار 1389 1391
حسن شکوهی دکترا دانشیار 1387 1389