معاونت پژوهشی

 

نام ونام خانوادگی    رشته تحصیلی   مرتبه               پست الکترونیکی    تلفن
دکتر قدرت قاسمی پور    زبان وادبیات فارسی  دانشیار  gh.ghasemi@scu.ac.ir   9505