معاونت پژوهشی

 

نام ونام خانوادگی    رشته تحصیلی   مرتبه               پست الکترونیکی    تلفن
دکترامیر مشهدی     زبان وادبیات انگلیسی   استاد یار   Mashhadi.scu@gmail.com   ۵۸۰۴

 

مشاهده صفحه شخصی(rms)