مسئول کتابخانه

 

       نام و نام خانوادگی            سمت                   مقطع تحصیلی      تلفن داخلی  

  معصومه بادنوروز

مسئول کتابخانه 

فوق لیسانس   5935

 

 

کارکنان

  

       نام و نام خانوادگی            سمت                   مقطع تحصیلی      تلفن داخلی  
  عبدالکریم امیری  کتابدار گروه فارسی  دیپلم  5902

 

کارکنان

  

       نام و نام خانوادگی            سمت                   مقطع تحصیلی      تلفن داخلی  
  بسی موسوی  کتابدار    دیپلم  5807

 

کارکنان

  

       نام و نام خانوادگی            سمت                   مقطع تحصیلی      تلفن داخلی  
  اسماعیل موسوی  کتابدار  فوق دیپلم 5807