مسئول دفتر ریاست

 

نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
زهرا رحمناک مسئول دفتر ریاست   لیسانس 9501