اعضای انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه خوزستان

 

اعضای انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه خوزستان

 

1.     اسماعیل عبدی مکوند مدرس  دانشگاه فرهنگیان اهواز ودبیر آموزش وپرورش  (عضو انجمن)

2.      دکتر بهزاد خواجات استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد  اسلامی اهواز (عضو انجمن)

3.       دکتر داوود پورمظفری، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو انجمن)

4.       دکتر زهرا نصیری شیراز، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو انجمن)

5.      دکتر زینب افضلی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو انجمن)

6.       دکتر علی محمد گیتی فروز، دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اهواز (عضو انجمن)

7.      دکتر فریدون طهماسبی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر (عضو انجمن)

8.       دکتر قدرت قاسمی پور، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو انجمن)

9.       دکتر محمد کدخدایی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اهواز (عضو انجمن)

10.  دکتر محمدرضا صالحی ماندرانی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو انجمن)

                11.     دکترمنوچهرجوکار، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (رییس انجمن شعبه خوزستان