معاونت آموزشی

 

 

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی        مرتبه           پست الکترونیکی               تلفن                           
سید رحیم موسوی نیا  دکترای زبان وادبیات انگلیسی   استاد r-moosavinia@scu.ac.ir  ۵۸۱۱

 

                                                           مشاهده صفحه شخصی(rms)