رؤسای پیشین

 

نام  و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی از تاریخ تا تاریخ
شهرام جلیلیان دکترا تاریخ استاد 99 1401
منوچهر جوکار دکترا زبان وادبیات فارسی دانشیار 97 99
علیرضا جلیلی فر دکترا زبان انگلیسی استاد 93 97
پروین گلی زاده دکترا ادبیات فارسی دانشیار 88 93
علی موحد دکترا جغرافیا استادیار 86 88
محمد علی فیروزی دکترا جغرافیا استاد 84 86
محمد رضا علم دکترا تاریخ استاد 80 84
محمدعلی فیروزی دکترا جغرافیا استاد 74 80
عبدالله محتشمی زاده دکترا فرانسه استادیار 67 74
محمد حسن راز نهان دکترا تاریخ استاد یار 66 67
سید خلیل باستان دکترا ادبیات عربی استادیار 64 66
جعفر ثامنی دکترا ادبیات فارسی استادیار 61 64