رؤسای پیشین

 

نام  و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی از تاریخ تا تاریخ
منوچهر جوکار دکترا زبان وادبیات فارسی دانشیار 97 99
علیرضا جلیلی فر دکترا زبان انگلیسی استاد 93 97
پروین گلی زاده دکترا ادبیات فارسی دانشیار 88 93
علی موحد دکترا جغرافیا استادیار 86 88
محمد علی فیروزی دکترا جغرافیا استاد 84 86
محمد رضا علم دکترا تاریخ استاد 80 84
محمدعلی فیروزی دکترا جغرافیا استاد 74 80
عبدالله محتشمی زاده دکترا فرانسه استادیار 67 74
محمد حسن راز نهان دکترا تاریخ استاد یار 66 67
سید خلیل باستان دکترا ادبیات عربی استادیار 64 66
جعفر ثامنی دکترا ادبیات فارسی استادیار 61 64