انبار

نام ونام خانوادگی                                                  سمت                                          مقطع تحصیلی شماره داخلی                                        
عبدالکریم امیری انباردار دیپلم 5887