رییس دانشکده

نام ونام خانوادگی    مرتبه  رشته تحصیلی               پست الکترونی  تلفن
شهرام جلیلیان    استاد تاریخ   sh.jalilian@scu.ac.ir  9508