رییس دانشکده

نام ونام خانوادگی    مرتبه  رشته تحصیلی               پست الکترونی  تلفن
شهرام جلیلیان    استاد تاریخ    jaliliansham@yahoo.com   5800