رییس دانشکده

نام ونام خانوادگی    مرتبه  رشته تحصیلی               پست الکترونی  تلفن
سعید امانپور    دانشیار  جغرافیا و برنامه ریزی شهری  amanpour@scu.ac.ir 9501