رییس مرکز زبان

 

نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی  گرایش پست الکترونیک تلفن
امیر مشهدی دکترا  استادیار  آموزش زبان انگلیسی   Mashhadi.scu@gmail.com  ۵۸۴۸  

 

معرفی مرکز زبان