ارتباط با واحدهای دانشکده

شماره تلفن ریاست دانشکده

 

 

شماره تماس ریاست دانشکده :  06133226505
 
دورنگار: 06133226506
تلفن داخلی: 9501
 

آدرس:

اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشکده ادبیات علوم انسانی

شماره تلفن آموزش

 

 

 

  شماره تلفن آموزش: 06133226397

 

   داخلی: 9504-9512-9513

شماره تلفن دبیرخانه

 

 

 

 

تلفن داخلی: 9502

شماره تلفن خدمات دانشکده

 

   شماره تلفن خدمات دانشکده: 06133226395

  تلفن داخلی: 9503

دفترچه تلفن