راه‌اندازی‌انجمن ترویج زبان وادب فارسی‌شعبه خوزستان

راه‌اندازی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی؛ شعبه‌ی خوزستان

 نظر به اهمیت زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی کشورو مهمترین رکن هویت ملی ایرانیان و لزوم حفظ و گسترش و پاسداشت آن به مثابه عنصری وحدت‌آفرین در جامعه‌ی ایرانی از یک سو، و نیز، اهمیت ترویج و گرامیداشت آثار ادبی و هنری این زبان دیرسال و بارور در این بخش از کشور، از سال 1396با پیگیری و درخواست برخی از اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز و معرفی دکترمنوچهرجوکار (درتاریخ15/2/97) به عنوان رییس انجمن شاخه‌ی خوزستان از سوی رییس دانشگاه و تأیید و صدور حکم انتصاب وی از طرف‌رییس هیأت مدیره‌ی انجمن(به تاریخ 22/2/97)، اجازه‌ی راه‌اندازی شعبه‌ی خوزستان در دانشگاه شهیدچمران اهواز داده‌شد. درگام بعد، برای تشکیل این شعبه و تعداد و ترکیب اعضای‌آن، مقررشد علاوه بر اعضای علاقه‌مند ازگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدچمران اهواز، از استادان و مدرسان زبان و ادب فارسی دیگر دانشگاههای استان نیز برای عضویت در انجمن استفاده شود؛ بدین منظور در تاریخ 28/2/97 طی نامه‌ای از طرف رییس شعبه خوزستان به رییس هیأت مدیره‌ی انجمن، ده نفر مرکب از  اعضای هیأت علمی‌علاقه‌مند به همکاری جهت عضویت در شعبه‌ی خوزستان انجمن معرفی شدند. پس از صدور حکم انتصاب این افراد از سوی رییس هیأت مدیره‌ انجمن، نخستین جلسه‌ی شعبه‌ی خوزستان در مهرماه 1397در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدچمران اهواز برگزار شد و اعضا ضمن دریافت حکم  انتصاب خود، درخصوص اهداف و فعالیتهای آینده‌ی انجمن و تاریخ گشایش رسمی آن گفتگو کردند. به دنبال این نشست، در تاریخ 20/9/1397 با حضوردکتر سیدعلی‌اصغر میرباقری فرد به عنوان رییس هیأت مدیره‌ی انجمن و دکتر محمدجعفر یاحقی عضو هیأت مدیره و از اعضای پیوسته‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دکتر غلامحسین خواجه رییس دانشگاه شهیدچمران اهواز و برخی معاونان و اعضای هیأت علمی دانشگاه، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه‌ی خوزستان در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی به‌طور رسمی گشایش یافت. انجمن ترویج زبان وادب فارسی شعبه خوزستان، دهمین شعبه از این انجمن است که در دانشگاههای مختلف کشور راه‌اندازی شده‌اند.