ارتباط با کتابخانه

خانم بادنوروز- رئیس کتابخانه - تلفن داخلی 5935

خانم موسوی- کتابخانه گروه انگلیسی و فرانسه و جغرافیا 5807

آقای امیری- کتابخانه گروه فارسی و تاریخ 5902

آقای موسوی- کتابخانه گروه فارسی و تاریخ 5902

 

آدرس: اهواز - ابتدای بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده ادبیات و علوم انسانی