جشن بازنشستگی و تجلیل از خانم داعی پور همکار آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جشن بازنشستگی و تجلیل از خانم داعی پور همکار آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی


جشن بازنشستگی و تجلیل از خانم داعی پور همکار آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی