کارکنان آموزش

 

نام ونام خانوادگی: سیما بیکدلی

سمت: کارشناس مسئول آموزش دانشکده 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس 

سابقه کار: 26 سال

 

 

نام ونام خانوادگیمینا ایران محالی

سمت: کارشناس رشته زبان وادبیات انگلیسی

میزان تحصیلات لیسانس 

سابقه کار26 سال

 

 

 

کارکنان آموزش

نام ونام خانوادگی: مریم خزایی

سمت: کارشناس رشته ی ادبیات فارسی

میزان تحصیلات: لیسانس

سابقه کار28 سال

 

نام ونام خانوادگیزهره داعی پور

سمت: کارشناس رشته ی تاریخ

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

سابقه کار25 سال

 

کارکنان آموزش

  نام ونام خانوادگیابوالفضل رجایی

سمتدبیرخانه آموزش

تحصیلات : لیسانس

سابقه کار: 18 سال

 

 

نام ونام خانوادگی: پروانه طهماسبی

سمتکارشناس رشته زبان وادبیات انگلیسی 

تحصیلات : دیپلم

سابقه کار25 سال

 

 

 

کارکنان آموزش

 

نام ونام خانوادگیپریا بیکدلی

سمت: کارشناس گروه فرانسه

تحصیلات : لیسانس

سابقه کار18 سال

نام ونام خانوادگیپروانه اکبری

سمتکارشناس گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

تحصیلات : دیپلم

سابقه کار: 18 سال