اعضای هیات علمی

امیر مشهدی

امیر مشهدی

امیر مشهدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: تلفن داخلی: 5858
پست الکترونیکی: 

ایشان در سال 1385 موفّق به اخذ درجة کارشناسی در رشتة آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهید رجایی تهران گردید و به سال 1389 از دانشگاه شهید چمران اهواز به کسب درجة کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی نائل شد. ایشان پس از گذراندن دوره ی تحقیقاتی آموزش الکترونیک و کاربرد فناوری در آموزش زبان از دانشگاه مادرید اسپانیا، در سال 1395نیز از رساله دکتری خود در رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه شهید چمران اهواز دفاع کردند و در حال حاضر استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. تحقیقات او در زمینه­ی کاربرد فناوری در آموزش زبان است.

 

کارشناسی، رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید رجایی تهران،

کارشناسی ارشد، رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،

دکتری، رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

کاربرد فناوری در آموزش زبان

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)شماره تماس: تلفن داخلی: 5858
پست الکترونیکی: