اعضای هیات علمی

علی بحرانی پور

علی بحرانی پور

علی بحرانی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: تلفن داخلی 5917
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

علی بحرانی­پور در سال 1355 در آبادان متولد شد. در سال 1375 در رشته­ی تاریخ دانشگاه شیراز پذیرفته شد و کارشناسی و ارشد را در همان دانشگاه با پایان­نامه­ای درباب «روابط دربار سلطان شاهرخ تیموری و سلسله مینگ در چین» گذراند و در عین حال به ورزش و هنرهای اسلامی چون نگارگری و تذهیب مشغول بود؛ سپس تا سال 1386 برای تحصیل دکتری به تهران رفت و در سال 1386 به این درجه نایل آمد. از سال 1386 با درجه­ی استادیاری به استخدام دانشگاه شهید چمران اهواز درآمد و در سال 1392 به درجه­ی دانشیاری رسید. وی کتابی درباب آبادان و چندین مقاله­ی داخلی و خارجی در باب تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران و خلیج فارس در دوره­ی مغول و تیموری نگاشته و در رساله­های کارشناسی ارشد و دکتری در این باب نقش داشته است.

 

کارشناسی تاریخ، دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شیراز

دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 

تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران در عهد مغول و تیموریان

فعالیت های اجراییجوایزطرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)فعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حیدر استوی تاثیر خاندان های بزرگ و پیوندهای خویشاوندی در سیاست ایران عهد مغول دکتری
رحیم سدخان حسین بررسی و مقایسه جایگاه شهید زید بن علی بن الحسین(ع) در نزد امامیه و زیدیه کارشناسی ارشد 1401/04/13
مسلم سمالی روابط خارجی دربار سلطان محمد خوارزمشاه (۶۱۷-۵۹۶ ه-ق) کارشناسی ارشد
محمود مخور عاصی اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی دولت اموی در دوران معاویه ابن ابی سفیان کارشناسی ارشد
مناف نعمه طاهر بررسی غنایم بعنوان منبعی از منابع در آمد بیت المال مسلمین از عصر پیامبر(ص) تا پایان عصر اموی ا کارشناسی ارشد
زینب ایراندوست : تاثیر کشت نیشکر در تاریخ اقتصادی و اجتماعی خوزستان از دوران اسلامی تا پایان دوره پهلوی کارشناسی ارشد 1391/04/20
خاطره اسمی زاده پیامد های نابینا کردن نخبگان سیاسی در ایران از حمله ی مغول تا پایان دوره ی محمد شاه قاجار. دکتری 1400/12/11
عزیز البوغبیش تاثیر حکومت محلی بریدیان در تحولات خوزستان و جنوب عراق (بظائح)316-338هق کارشناسی ارشد 1393/04/11
محمدرضا بخشی پور تاثیر تسلط حیات عشایری بر ساختار سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ایران ( از حمله افغانان تا سقوط زندیه ) کارشناسی ارشد 1392/11/30
سمیره بداوی تاثیر حکومت مشعشعیان در ساختار اجتماعی و فرهنگی خوزستان از سال 845-1176 کارشناسی ارشد 1392/04/04
سیده حلیمه بذر منش نقش غلامان و بردگان ترک در جامعه ایرانی ازآغاز سامانیان تا فروپاشی ایلخانان ( 204ه-736ه) کارشناسی ارشد 1394/11/27
زهرا بریسم بررسی مهاجرت قبایل عرب به خوزستان و پیامدهای آن بر تاریخ محلی منطقه( ازبرآمدن خلافت عباسی تا پایان سلسله زندیه) کارشناسی ارشد 1395/11/16
کبری بیرگانی قربانی تأثیر ازدواج‌های سیاسی بر ساختار قدرت در دوره‌ی مغول (756-617 هجری قمری) کارشناسی ارشد 1395/12/02
هاجر بهبودی بررسی فرهنگ تغذیه مردم ایران از عصر مغول تا پایان عصر صفوی کارشناسی ارشد 1394/11/27
ناصر بوعذار تحلیل تاریخی جزر و مدّ نهرهای حوضه اروندرود در کشاورزی و توزیع مویرگی کالا (از دوره اسلام تا سقوط حکومت محلی آل کعب). کارشناسی ارشد 1399/02/23
پناهی-فرنگیس تداوم وتغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام ( 23 هـ.ق )تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی(1287هـ.ق) کارشناسی ارشد 1393/11/07
فاطمه پوربختیاری تولید و تجارت جواهرات در ایران از ابتدای حکومت غزنویان تا پایان حکومت ایلخانان مغول کارشناسی ارشد 1396/03/17
فاطمه پورکاشانی تجارت ابریشم ایران از کالا تا برند ) 907-1209 ه.ق/ 1501-1794م) کارشناسی ارشد
علی توکلیان جمعیت شناسی تاریخی و دگرگونی های اجتماعی در شیراز از سلغریان تا سقوط زندیه( با تکیه بر مزارات و گورستان های تاریخی) دکتری
مصطفی جهانگیری مجد تداوم و تحول در تاریخ محلی لرستان در زمان سلسله اتابکان لر کوچک ( 580-1006 هـ . ق ) کارشناسی ارشد 1399/05/19
فاطمه حاجی ابادی عوامل مؤثر بر حیات اجتماعی و اقتصادی سادات در خراسان از حمله172;ی مغول تا مرگ سلطان شاهرخ تیموری(850- 616ه.ق) دکتری 1397/12/07
فاطمه حیدری تحولات و جغرافیای تاریخی بندرعباسی (1722- 1588 م) ،(1135-996 ه .ق ) کارشناسی ارشد 1389/12/01
حیدری-ناجی سیر تکوین وتحول نظام شرطگی درایران ازوروداسلام تاپایان دوره صفو یه کارشناسی ارشد 1393/11/06
بتول حلفی ساختار اجتماعی خراسان و تأثیر بر سیاست طاهریان (259-205 هـ .ق) کارشناسی ارشد
سارا خدری تاثیر تحولات سیاسی بر تاریخ اجتماعی نیشابور از ورود مسلمانان تا پایان سقوط سامانیان کارشناسی ارشد 1395/04/13
قادر خلیفی تداوم وتحول در تاریخ محلیِ دورق از ورود اسلام تا پایان شیخ خزعل کارشناسی ارشد 1392/11/28
بویراحمد خوبی نژاد نقش قوم لر در تحولات سیاسی ایران از آغازصفویه تا سقوط زندیه کارشناسی ارشد 1392/11/30
فاطمه رضایی اوضاع سیاسی،اجتماعی و اقتصادی یزد در عهد آل وردان(اتابکان یزد)(536-718ه.ق/1142-1318م) کارشناسی ارشد 1390/12/13
محمدعلی رضایی پور نقش غازی گری در اقتدار و پایداری دولت های ایران از غزنویان تا برآمدن مغول کارشناسی ارشد 1394/06/28
جمشید زاده حسن تداوم وتحول در تاریخ محلی دزفول از پیدایش تا پایان حکومت خاندان رعناشی کارشناسی ارشد 1391/04/20
سعیده زمان پور بررسی تاثیر سیاست های تیموریان بر نظام قشر بندیِ اجتماعی امصار جامعِ؛ با تأکید بر شهرهای سمرقند، هرات، سلطانیه و تبریز در قرن 9 هـ. ق کارشناسی ارشد 1397/10/24
متین زمین پیرا بررسی کمی و کیفی نفوذ ایرانیان در دستگاه امپراتوری مغول (از اگتای قاآن تا منگو تیمور) کارشناسی ارشد
مرتضی سجودی فرهنگ عامه در زمان صفویه کارشناسی ارشد
معصومه سرخه نقش حکومت‌های محلی آل جلایر و آل مشعشع در تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خلیج فارس در قرن 8 تا 11 کارشناسی ارشد 1400/12/07
ناصر سودانی بررسی نقش و تاثیر بندر بصره در زمان حکومت های محلی مشعشعیان و دیریان( 845 تا 1176 ه . ق )در روابط ایران و عثمانی کارشناسی ارشد 1395/09/28
رویا ضرابی هزاروند نقش موقوفات مدارس در اوضاع علمی ایران عهد ایلخانی کارشناسی ارشد 1398/11/14
رضا طائی تداوم و تحول درتاریخ محلی اهواز از فتوحات اسلامی تاتأسیس شهرناصری کارشناسی ارشد
مینا عبادی تحول نظام پولی ومالی ایران درعصرمغول (736-616 ه ق) کارشناسی ارشد 1395/12/02
عبدالکاظم علی نژاد تداوم و تحول در تاریخ محلی دشت میشان از ورود اسلام تا سقوط آل مشعشع کارشناسی ارشد 1400/11/27
انیسه سادات قاری زاده بررسی روابط طریقت های صوفیانه و اهل فتوت با پیشه وران در جامعه ایران عهد مغول(756-617ه.ق) کارشناسی ارشد 1394/11/27
سجاد کاظمی تحلیل عوامل مؤثر بر تکوین و تطور ساختار اقتصادی دولت غزنویان(582ـ 351هـ.ق) دکتری 1398/11/19
کردحبیبی-سودابه تداوم و تغییر در تاریخ محلی ایذه از ورود اسلام(17 ه.ق) تا پایان حکومت خوانین بختیاری(1342ش) کارشناسی ارشد 1393/11/04
گلنار کرنوکر تجارت ابریشم و نقش آن در توسعه و آبادانی بنادر و جزایر خلیج فارس در دوره صفویه کارشناسی ارشد 1389/12/01
سهیلا کشت زر اوضاع اقتصادی خراسان و ماوراءالنهر در عهد سامانیان (389-279ه.ق) کارشناسی ارشد 1391/04/20
مریم گودرزمراد نقش خاتونان در ساختار سیاسی و تحولات اقتصادی و فرهنگی تیموریان کارشناسی ارشد 1392/11/30
علی لجم اورک مرادی مناسبات یکجانشینان با عناصر کوچ رو و اردو در ایران دوره مغول (736- 616 ق ) دکتری 1398/11/15
علی لجم اورک مرادی سهم عوامل تاریخی در کشت غله خوزستان(از ورود اسلام تا پایان دوره ی قاجاریه) کارشناسی ارشد 1392/04/04
افروز مرادی علل دگرگونی مبانی و شیوه های تولید در اقتصاد عصر خوارزمشاهان 491-628 ه.ق دکتری 1397/12/08
مرادی-کوکب تحول سیاستهای عمرانی و شهرسازی ایلخانان در بازسازی و آبادگری ایران (756-616هـ.ق) کارشناسی ارشد 1393/11/07
معرفیون - زینب بازتاب اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی در کنشهای سیاسی و فرهنگی او کارشناسی ارشد 1393/11/06
عبدالرضا مقدم دوست سهم اقتصاد نیشکر در تاریخ نیشکر خلیج فارس (از ورود اسلام تا برنامه پنجم توسعه) کارشناسی ارشد 1400/06/16
هدا منصوری تداوم و تحول تاریخ محلی شوش از فتوحات اسلامی تا نخستین حفاری های باستان شناسی در عهد ناصری کارشناسی ارشد 1397/12/07
زینب موسوی اوضاع اجتماعی و فرهنگی فارس در عهد آل اینجو(754-725ه.ق/ 1353-1325.م) کارشناسی ارشد 1390/12/13
امین نادری رمضان اباد زمینه ها و عوامل تاریخی گذار از تصوف زاهدانه به تصوف اجتماعی در عصر مغول و ایلخانان در ایران دکتری 1398/06/31
سارا ناصری تاثیرافکارواعمال علامه حلی درساختارسیاسی ومذهبی ایران عهدایلخانان کارشناسی ارشد
مسعود ولی عرب تداوم و تحول در تاریخ محلی شوشتر از ورود اسلام تا سقوط خاندان سادات مرعشی کارشناسی ارشد 1392/04/04
شماره تماس: تلفن داخلی 5917
پست الکترونیکی: