زمان انتخاب واحد

زمان انتخاب واحد


زمان انتخاب واحد

 

  به اطلاع می رساند انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان بر اساس زمان‌بندی از پیش اعلام‌شده برای ورودی‌های مختلف رأس ساعت 8:30 روز مقرر شروع و در ساعت 7:00 فردای همان روز خاتمه می‌یابد.

 
??  همچنین توجه نمایید که در اولین روز انتخاب واحد و اولین روز حذف و اضافه ابتدا از ساعت 8:30 صبح انتخاب واحد/حذف و اضافه برای ورودی های 96 و ماقبل فعال خواهد شد. سپس از ساعت 10 به بعد امکان انتخاب واحد برای ورودی های 97 نیز همراه با ورودی های 96 و ماقبل فعال خواهد شد.
 
⭕ همچنین انتخاب واحد از ساعت 12:00 روز سه‌شنبه مورخ 1400/06/16 تا ساعت 12:00 چهارشنبه 1400/06/17 برای تمام ورودی‌ها مجدداً فعال خواهد شد.