رییس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

رییس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی


رییس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 

دکتر شهرام جلیلیان استاد تاریخ (ایران باستان)