جلسه انتخابات برای تعیین نمایندگان کمیسیون تخصصی وهیات ممیزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه انتخابات برای تعیین نمایندگان کمیسیون تخصصی وهیات ممیزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی


جلسه انتخابات برای تعیین نمایندگان کمیسیون تخصصی وهیات ممیزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی