تجلیل ریاست دانشکده و اعضای هیات علمی از جناب آقای عفراوی کارمند بازنشسته شده دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تجلیل ریاست دانشکده و اعضای هیات علمی از جناب آقای عفراوی کارمند بازنشسته شده دانشکده ادبیات و علوم انسانی


تجلیل ریاست دانشکده و اعضای هیات علمی از جناب آقای عفراوی کارمند بازنشسته شده دانشکده ادبیات و علوم انسانی