بازدید دکتر نظرپور معاون اداری مالی وزارت علوم از دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بازدید دکتر نظرپور معاون اداری مالی وزارت علوم از دانشکده ادبیات و علوم انسانی


بازدید دکتر نظرپور معاون اداری مالی وزارت علوم از دانشکده ادبیات و علوم انسانی