اولین کارگاه مجازی بین المللی در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اولین کارگاه مجازی بین المللی در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی


اولین کارگاه مجازی بین المللی در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

در تاریخ 98/8/19  اولین کارگاه مجازی بین المللی در اتاق وبینار با عنوان مفهوم بسندگی در سنجش وزبان ساعت11:30 با حضور اساتید ودانشجویان زبان وادبیات فارسی ،ومدرس آقای دکتر رود معجنی از دانشگاه لبنان (بیروت)برگزار شد