معرفی اساتید

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی گرایش پست الکترونیکی تلفن
محمدرضا علم دکترای تاریخ استاد  تاریخ معاصر ایران(قاچاروپهلوی) mralam36@yahoo.com 5913

 

رزومه شخصی(rms)

معرفی اساتید

نام و نام خانوادگی      مدرک تحصیلی    مرتبه علمی   گرایش پست الکترونیکی تلفن
شهرام جلیلیان دکترا ی تاریخ  استاد ایران باستان(ساسانیان)  jaliliansham@yahoo.com     5914   

  

رزومه پژوهشی(rms)

معرفی اساتید

  

نام و نام خانوادگی      مدرک تحصیلی    مرتبه علمی   گرایش پست الکترونیکی تلفن
بهادر قیم دکترا ی تاریخ  دانشیار تاریخ اسلام (شمال آفریقا اندلس ) ghayem.b@scu.ac.ir   5912

  

رزومه پژوهشی(rms)

معرفی اساتید

 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی گرایش پست الکترونیکی تلفن
علی بحرانی پور دکترای تاریخ  دانشیار  ایران دوره اسلامی (مغول)    bahranipour@hotmail.com  5916

 

رزومه شخصی(rms)

 

معرفی اساتید

 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی گرایش پست الکترونیکی تلفن
فرشید نادری   دکترای تاریخ  استادیار  ایران باستان(اشکانیان)   farshid.naderi@yahoo.com   5849

 

رزومه شخصی(rms)

 

معرفی اساتید

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی گرایش پست الکترونیکی تلفن
لیدا مودت دکترای تاریخ  استاد یار  تاریخ ایران دوره اسلامی(قرون نخستین اسلامی)   lidamavadt@gmail.com  5839

 

رزومه شخصی(rms)

 

معرفی اساتید

 

نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی   مرتبه علمی    گرایش پست الکترونیکی   تلفن
علی قاسمی دکترای تاریخ  استاد یار  تاریخ ایران دوره اسلامی (صفویه)    a.ghasemi@scu.ac.ir     5915

 

 

 

معرفی اساتید

 

نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی   مرتبه علمی    گرایش پست الکترونیکی   تلفن
ایرج ورفی نژاد دکترای تاریخ  استاد یار  تاریخ ایران  اسلامی (قاجار )   varfinezhad@yahoo.com     5914

 

رزومه شخصی(rms)