معاونین آموزشی قبلی

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی از تاریخ تا تاریخ
مصطفی محمدی ده چشمه دکترا دانشیار 1397 1399
قدرت قاسمی پور                       دکترا                          دانشیار                   1395              1397                  
زهره گونی بند شوشتری دکترا دانشیار 1393 1395
سید رحیم موسوی نیا دکترا دانشیار 1391 1393
زهره گونی بند شوشتری دکترا دانشیار 1389 1391
یوسف عمید زاده دکترا دانشیار 1387 1389