فرم های دکتری

عنوان توضیح دانلود
فرم ارسال رساله دکتری تخصصی (۱)   دانلود (۳۷,۸k)
فرم ارسال رساله دکتری تخصصی   دانلود (۱۳۱,۲k)
آدرس راهنمای استفاده دانشجویان از سامانه سجاد جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری   دانلود (۱۱۱,۰k)
کمک هزینه تحصیلی   دانلود (۲,۶۷۹,۴k)
سوگند نامه   دانلود (۲۴۱,۴k)
گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع دانشجویان دکتری تخصصی   دانلود (۱,۰۴۹,۶k)
گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری تخصصی   دانلود (۵۰۷,۷k)
برگ ارزیابی رساله دانشجویان دکتری تخصصی   دانلود (۴۴۵,۶k)
گواهی صحت و اصالت پایان نامه.   دانلود (۱۸,۲k)
دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی.   دانلود (۱۶۴,۹k)
فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دکتری-۱.   دانلود (۳۹۵,۹k)
فرم تسویه حساب دانشجویان دکتری.-۱   دانلود (۹۰,۰k)
فرم تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری-۱.   دانلود (۱۲۰,۸k)
فرم تسویه حساب دانشجویان دکتری.   دانلود (۹۰,۰k)
فرم مغایرت معدل   دانلود (۱۴,۲k)
فرم عدم اشتغال بکار   دانلود (۱۳,۶k)
فرم د   دانلود (۱۵,۳k)
فرم تعهد زبان   دانلود (۱۳,۹k)
تاییدیه تحصیلی   دانلود (۲۰,۹k

 

فرمهای دفاع

فرمها دانلود   
برگ درخواست برگزاری جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی ) Ph.D. دانلود
درخواست گروه آموزشی برای صدور مجوز دفاع از رسالة دکتری تخصصی ) Ph.D دانلود
درخواست دانشکده برای صدور مجوز دفاع از رسالة دکتری تخصصی ) Ph.D.   دانلود