فرمها وایین نامه ها ی کارشناسی

 فرم دانشجویان کارشناسی

 
عنوان توضیح دانلود
کاربرگ درخواست میهمانی در بازه تابستان   دانلود (۱۷۵,۵k)
کاربرگ درخواست میهمانی به سایر دانشگاه ها   دانلود (۲۱۷,۷k)
کاربرگ درخواست میهمان تک درس   دانلود (۲۰۸,۰k)
کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی   دانلود (۲۰۴,۰k)
کاربرگ درخواست حذف نیمسال   دانلود (۱۶۱,۷k)
درخواست مجوز هم نیازی   دانلود (۲۰۵,۵k)
فرم تقاضای تغییر رشته داخلی   دانلود (۴۷۹,۷k)
فرم تسویه حساب دانشجویان   دانلود (۹۰,۰k)
اعلام خلاصه وضعیت تحصیلی   دانلود (۴۹۴,۸k)

 

 

 آیین نامه ها

 
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه ۹۷_دانشگاه چمران   دانلود (۸۲۷,۳k)
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان کاردانی و کارشناسی   دانلود (۱,۴۵۰,۴k)
آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ۱۳۹۷   دانلود (۱,۶۰۹,۹k)
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ۱۳۹۳   دانلود (۱,۱۳۰,۵k)
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ۱۳۹۱   دانلود (۲,۳۸۸,۵k)