هوای پاک

هوای پاک

در تاریخ 97/12/19 در هفته مدیریت سبز روز هوای پاک رییس دانشکده به همراه اعضای هیات علمی  ، کارکنان ونیروهای خدماتی برای نظافت به صورت گروهی در دانشکده واطراف آن مشغول بودند