نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش

همایش


همایش

همایش با حضور دکتر تقی پورنامداریان  ،پزوهشگر نامدار معاصرواستاد پژوهشگاه علوم انسانی ،روز چهرشنبه 7آذر ساعت 10 صبح در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در تالار قیصر امین پور برگزار می گردد.