دکتر منوچهر جوکار رییس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

دکتر منوچهر جوکار رییس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی