نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

دفاعیه گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

-با درخواست دفاعیه خانم نورا عبیات دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری به شماره دانشجویی 9475615 در تاریخ دوشنبه 15/11/97 ساعت 11 موافقت شد. ضمناً داوران پایان نامه آقایان دکتر محمدعلی فیروزی و دکتر مجید گودرزی می باشند.

2- درخواست دانشجویان مقطع دکتری با برگزاری آزمون جامع در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی 96 مبنی بر شرکت در امتحان جامع ، با برگزاری آزمون کتبی روز سه شنبه 30/11/97 ساعت 8 و آزمون شفاهی روز سه شنبه مورخ 7/12/97 ساعت 10 مطرح و مورد موافقت گردید. ضمناً دروس امتحانی عبارتند از مسائل و چالش های شهری در ایران ، مدیریت یکپارچه شهری و تحلیلی نظریات توسعه در برنامه ریزی شهری

3- دُرخواست دفاعیه آقای محمدحسین شاکرمی 9144101 دانشجوی دکتری پردیس رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مطرح و با دفاع ایشان در روز چهارشنبه مورخ 8/12/97 موافقت گردید.