جلسه تفاهم بودجه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

جلسه تفاهم بودجه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی


جلسه تفاهم بودجه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 جلسه معاون اداری مالی دانشگاه جناب آقای نقره آبادی و مدیر خدمات آقای علی نژاد با رییس ومعاونان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برای بررسی مشکلات اعتباری وتفاهم بودجه دانشکده در تاریخ 98/4/18 ساعت 12:30انجام شد