بزرگداشت فردوسی

بزرگداشت فردوسی

برگزاری آیین نکوداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و  گرامی داشت زبان فارسی در دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی

 

این نشست با همت رییس دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، معاونت پژوهشی دانشکده و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی در تاریخِ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. در این نشست ابتدا چهار نفر از استادان دانشکده، درباره ی زبان فارسی و شاهنامه سخنانی ایراد کردند. سخنران نخست این نشست، دکتر صالحی مازندرانی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی بودند که درباره ی "وجه تمثیلی شاهنامه" سخن گفتند. ایشان شاهنامه را متنی ارزشمند توصیف کردند که علاوه بر ارزش های ملی، زبانی، تاریخی و.. داری ساختار داستانی و نمایشی منسجمی است که این اثر را با دیگر آثار حماسی متفاوت کرده است. سخنران بعدی دکتر فرشید نادری عضو هیات علمی رشته ی تاریخ بودند که درباره "اهمیت تاریخی شاهنامه" سخن گفتند. ایشان بیان کردند که شاهنامه فقط یک متن ادبی نیست؛ بلکه تاریخ ایران قدیم را روایت می کند و بسیاری از وقایع آن منطبق با حقایق تاریخی است. ایشان اظهار امیدواری کردند که از این پس مورخان توجه بیشتری به ابعاد تاریخی شاهنامه داشته باشند. سخنران بعدی دکتر مختار ابراهیمی بودند که درباره ی "جایگاه رستم در شاهنامه ی فردوسی" سخن گفتند. ایشان رستم را ایرانی ترین شخصیت شاهنامه دانستند که با تمام وجود در راه آرمان های ایران مبارزه می کند و هیچ چیزی جز ایران برای وی اهمیت ندارد. سخنران بعدی دکتر عباس امام عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی بودند که  در باب "پیشگامی ایران شناسان غربی در شاهنامه پژوهی"  سخن گفتند و به بیان نقش آن ها در ترویج مطالعات این حوزه پرداختند. در میان سخنرانی ها پرسش هایی درباب زبان فارسی و شاهنامه، از حضار پرسیده شد و  20 جلد کتاب به پاسخ دهندگان اهدا شد. بخش بعدی برنامه به نقالی اختصاص داشت که خانم معصومه لشنی بخش هایی از داستان رستم و اشکبوس را با شوری حماسی روایت کردند. پایان بخش این برنامه، تقدیر از سخنرانان و نقال بود که به رسم یادبود هدایایی از طرف ریاست دانشکده و معاونت پژوهشی به آنان اهدا شد.