برگزاری برنامه خاطره گویی به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنرانان دانشجویان دوران جنگ ،هیات علمی امروز دکتر عباس امام،دکتر پروین گلی زاده ودکتر زهره شوشتری در حضور دانشجویان ، رییس دانشکده ورییس شاهد وایثارگر دانشگاه انجام شد

برگزاری برنامه خاطره گویی به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنرانان دانشجویان دوران جنگ ،هیات علمی امروز دکتر عباس امام،دکتر پروین گلی زاده ودکتر زهره شوشتری در حضور دانشجویان ، رییس دانشکده ورییس شاهد وایثارگر دانشگاه انجام شد


برگزاری برنامه خاطره گویی به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنرانان دانشجویان دوران جنگ ،هیات علمی امروز دکتر عباس امام،دکتر پروین گلی زاده ودکتر زهره شوشتری در حضور دانشجویان ، رییس دانشکده ورییس شاهد وایثارگر دانشگاه انجام شد