بازدید استاندار خوزستان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بازدید استاندار خوزستان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی