بازدید استاندار خوزستان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بازدید استاندار خوزستان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی


بازدید استاندار خوزستان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بعد از ظهر سه شنبه ۲۵ تیر۱۳۹۸ استاندار محترم خوزستان جناب آقای دکتر شریعتی و هیات همراه طبق قرار قبلی و به دعوت رییس دانشکده  از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدچمران اهواز باز دیدکردند . در این دیدار گروهی از اعضای هیات علمی دانشکده ، دکتر نقره آبادی و دکتر غفوری معاونان اداری مالی و طرح و برنامه دانشگاه نیز حضور داشتند.  در آغاز دکتر جوکار رییس دانشکده ادبیات  و علوم انسانی ضمن خوشامدگویی گزارشی کوتاه از تاریخچه و فعالیتها و گروههای آموزشی دانشکده ارایه کرد و  به جایگاه دانشکده های علوم انسانی و از جمله رشته زبان و ادبیات فارسی و تاریخ در  هویت سازی و تعمیق روحیه همدلی و یکانکی در میان دانشجویان تاکید کردند و در ادامه  چند طرح و ایده مشخص خود را در حوزه توسعه این دانشکده مطرح نمودند که نیاز به حمایتهای خارج از دانشگاه بویژه استاندار محترم دارد. طرح راه اندازی« کالج دانشگاه »که به طور متمرکز فعالیتهای مرکز زبانهای خارجی، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مرکز ویراستاری و مرکز آزفا را پوشش میدهد. تکمیل طبقه سوم دانشکده و تالار فردوسی و نیز مساله سیستم سرمایشی دانشکده از دیگر موضوعاتی بود که دکتر جوکار رییس دانشکده مطرح کرد.

 

در ادامه جلسه اعضای حاضر ضمن معرفی خود نکاتی را در باره مسایل دانشکده طرح کردند و دکتر شریعتی نیز ضمن اظهار خوشوقتی از حضور در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به اهمیت رشته های علوم انسانی در توسعه کشور اشاره کردند که غفلت از آنها و بی توجهی به نیازهایشان مستقیما به سرمایه انسانی جامعه ضرر میزند. ایشان تربیت انسان را مهمتر از هر چیز دیگر دانستند و آن را از وظایف دانشکده های علوم انسانی دانستند و ابراز داشتند که : خود دانشگاهی هستم و در این دوره سعی کرده ام بیشترین ارتباط را با دانشگاه داشته باشم . ایشان در خصوص تامین برخی از نیازهای مطرح شد قول همکاری دادند. در پایان نشست نیز از تالار دردست تکمیل فردوسی بازدید کردند.