معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه پست الکترونیکی تلفن
دکتر قدرت قاسمی پور زبان وادبیات فارسی دانشیار gh.ghasemepour 5808

 

مشاهده صفحه شخصی(rms)