معاونت آموزشی

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی        مرتبه           پست الکترونیکی               تلفن                           
مصطفی محمدی ده چشمه دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد یار 5811

 

مشاهده صفحه شخصی(rms)