معاونین آموزشی قبلی

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی از تاریخ تا تاریخ
قدرت قاسمی پور                       دکترا                          دانشیار                   1395              1397                  
زهره گونی بند شوشتری دکترا دانشیار 1393 1395
سید رحیم موسوی نیا دکترا دانشیار 1391 1393
زهره گونی بند شوشتری دکترا دانشیار 1389 1391
یوسف عمید زاده دکترا دانشیار 1387 1389