مرکز کامپوتر

نام ونام خانوادگی تحصیلات  پست سازمانی پست الکترونیکی تلفن
مریم ویسی فوق لیسانس مسئول مرکزفناوری واطلاعات دانشکده ادبیات m.vesi@scu.ac.ir 5809

 

نمایی از مرکز کامپیوتر