رییس دانشکده

 

نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیکی تلفن فاکس
دکتر منوچهر جوکار  زبان وادبیات  فارسی دانشیار gol.joukar@gmail.com 33335005 33335006


 

مشاهده صفحه شخصی(rms)

نمایشگر یک مطلب