رییس دانشکده

 

نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی        مرتبه           پست الکترونیکی               تلفن                           
منوچهر جوکار دکترای زبان وادبیات فارسی    دانشیار m.joukar@scu.ac 5800

 

مشاهده صفحه شخصی

 

سوابق علمی دکتر منوچهر جوکار