پایگاه های مفید برای زبان فرانسه

1-کتاب ومقاله فرانسوی     
 
  •                      fabula
  •                  persee
  •                    cairn
  •                  sudoc
  •                  gallica
  •             livrepourtous
  •                  gen
 
2-یاد گیری وترجمه 
  •                  reverso
  •                     rfi 

پایگاه زبان انگلیسی

پایگاه زبان انگلیسی